โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดชัยนาท
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดชัยนาท ซึ่งสำนักงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ และโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางรากฐานเกี่ยวกับจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียน