โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย
วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท จัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย โดยนายแชน ชื่นศิวา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมชัยนาทธานี โดยภายในงานได้จัดให้มีการรับสมัครเครือข่ายครัวเรือนหรือชุมชนและรณรงค์เผยแพร่การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว แก่ประชาชน