การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ณ ้ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 38 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อใช้บริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)