ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) เทศบาลเมืองชัยนาท