โครงการคอนโดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบคอนโดยุง ซึ่งเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายและใช้ได้ผลดีในการกำจัดยุงทั้งยุงลายและยุงรำคาญ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหนะ และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนต่อไป