การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่ยกร่างระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)