โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2553
วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท พุทธสมาคม และชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน "เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข" และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีวิชัยวัฒนาราม วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา