โครงการประกวดดนตรี เทศบาล Music Contest # 5
วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2552 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด พ.ศ.2552 เทศบาล Music Contest ครั้งที่ 5 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการดนตรี และเกิดการพัฒนาทักษะความสมารถ พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจากการประกวดแข่งขัน ปรากฎผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง Ner.Alesis.MadZ. (จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง Baby Mild (จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ วง สไลเดอร์ แมน (จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
• รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีนักเรียนชัยนาทยอดเยี่ยม ได้แก่ วง หัวรอ Boy (จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วงดนตรีนักเรียนชัยนาทยอดเยี่ยม ได้แก่ วง กอริล่า Rock (จาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วงดนตรีนักเรียนชัยนาทยอดเยี่ยม ได้แก่ วง เซนท์ (จาก โรงเรียนคุรุประชาสรรค์)