โครงการสัมมนาประชาคมการมีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการสัมมนาประชาคมการมีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน โดยไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชัยนาท และศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี