การปฏิบัิติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน-ตอน สุนัข-แมว ประจำปี 2553
วันที่ 20 เมษายน 2553 - 10 พฤษภาคม 2553 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน-ตอน สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯ