แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นายบุญทัน พุกพ่วง ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน รวมจำนวน 18 ชุมชน