โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม