มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายนิกร โตจีน สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ร่วมด้วย นางสราวรรณ ขำเอี่ยม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับผู้สูงอายุใน 18 ชุมชน ของเทศบาลเมืองชัยนาท