งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมในงาน