งานลอยกระทงเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท