เทศบาลเมืองชัยนาทจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทและประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่สมาชิกสภาฯ องค์กรต่างๆ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุมและมีมติให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองชัยนาทฉบับดังกล่าว