ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม