กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด