การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 2 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553
    ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาโครงการบ้านมั่นคง
    ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
    ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ รับมอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านมณเฑียรทอง