สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตฐานสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 11 มีนาคม 2553 ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท ตามกำหนดแผนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้มีสุขลักษณะและสุขอนามัยในการผลิตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2539 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535