โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนหัวรอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพเสริมทำที่นอน ชุมชนหัวรอ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560