โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนหลักเมือง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจุบินทรีย์ EM Ball ชุมชนหลักเมือง วันที่ 19 กรกฎาคม 2560