โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนสุขใจ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย ชุมชนสุขใจ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560