โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนศาลาปู่ปี
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำการบูร ชุมชนศาลาปู่ปี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560