โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา วันที่ 18 สิงหาคม 2560