คู่มือการปฎิบัติงาน
(Work Manual)

free html site templates
 1.     คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 2.     คู่มือการปฎิบัติงาน ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 3.     คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.     คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส
 5.     คู่มือการปฎิบัติงาน การจำหน่ายทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล
 6.     คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินราคาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
 7.     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี e-LAAS
 8.     คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลระบบ e-gp
 9.     คู่มือการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศท้องถิ่นInfo(2563)
 10.     คู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยคนพิการ
 11.     คู่มือการปฎิบัติงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 12.     คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและสารบรรณ
 13.     คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 14.     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 15.     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำและประสานแผนในระดับพื้นที่
 16.     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการศพผู้สูงอาย
 17.     คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 18.     คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท
 19.     คู่มือการปฏิบัติงาน การร่างข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พรบ.การรักษาความสะอาดฯ