ภาพกิจกรรม (My Events)Image

13 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
Image

สวัสดีปีใหม่ 2567 "ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ"
Image

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไพโรจน์ รัศมี รองปลัดเทศบาล นายชาญชัย ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเหล่าการชาดจังหวัดชัยนาท และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาล นางสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
Image

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "พรหมลิขิต แห่งสายน้ำเจ้าพระยาชัยนาท"วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
Image

วันศุกรฺที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07:00 น .ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ์ โมรา เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ อรุณเมือง ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"
Image

งานเกษียณอายุราชการ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Image

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท และผู้แทนชุมชน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
Image

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์กรมหาชน) และเทศบาลเมืองชัยนาท จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและระบบท้องถิ่นดิจิทัล" ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 6-22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญทัน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2566" โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลสรรคบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายให้ความรู้และมี กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฏา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย/โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ครอบครัวสุขสันต์พอเพียงมีสุข" โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทร่วมบรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาทร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Image

ภาพกิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเมตตาร่วมใจและชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
Image

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาท เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดกองทุนคนรุ่นใหม่จากไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยและโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันจันทร์ที่ 24 กรกรฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิถีใหม่ผู้สูงวัยในชุมชน โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท สนับสนุนโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ (ท่าแจง)
Image

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทันชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น ให้กับประชาชน ในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Image

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก " (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครอบครัวสามวัยปลอดภัยจากยาเสพติด ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาทให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
Image

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณซอยบ้านกล้วย2 เขตเทศบาลเมืองชัยนาท มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง เบื้องต้นเทศบาลเมืองชัยนาทได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นางวรรณา สุขเนียม นายกิตติ แหยมไทย และนางขนิษฐา สีไพสน ตามระเบียบของทางราชการ
Image

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
Image

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570
Image

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
Image

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เกียรติเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
Image

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุ"เลิกล้ม" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพเชิงรุก งานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา โดยกิจกรรมดังกล่าาวจัดทุกเดือนๆละ1ครั้ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามวัน/เวลาได้ทาง Page Facebook เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยพลังต้นกล้าแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Image

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาออกแบบพื้นที่เฉพาะ ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
Image

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.เตรียมความพร้อมเปิด"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566"
Image

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ
Image

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เนื่องใน "วันไตโลก" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน ชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมจาก เทศบาลตำบลทั้ง 38 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ
Image

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น.นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสุธาศินีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท เข้ารับใบ โดยมีผลการประเมินตนเองในระดับดีมาก แห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 3 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Image

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570