ภาพกิจกรรม (My Events)

Image

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุ"เลิกล้ม" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพเชิงรุก งานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายสตรีจังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา โดยกิจกรรมดังกล่าาวจัดทุกเดือนๆละ1ครั้ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามวัน/เวลาได้ทาง Page Facebook เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยพลังต้นกล้าแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Image

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาออกแบบพื้นที่เฉพาะ ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
Image

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.เตรียมความพร้อมเปิด"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566"
Image

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ
Image

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เนื่องใน "วันไตโลก" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน ชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมจาก เทศบาลตำบลทั้ง 38 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ
Image

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น.นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสุธาศินีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท เข้ารับใบ โดยมีผลการประเมินตนเองในระดับดีมาก แห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 3 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Image

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570