กิจกรรมวันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09:30 น.คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อร่วมกิจกรรมใน “วันเทศบาล”  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4กรกฏาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้เทศบาลทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำหรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาล โดยมีกิจกรรม ดังนี้

                      -จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และผลการดำเนินของเทศบาล
                      -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม  

                      -ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมือง                      
                      -ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ พร้อมรับศีลรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมบุญทัน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท 

                    ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิด “วันเทศบาล” และตั้งใจปฎิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder