No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท  ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับ - ไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) สำหรับปี พ.ศ. 2566 ให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยนาท ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใส ของหน่วยงาน

chainat town municipality ‌