การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน ชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท 
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุมจาก เทศบาลตำบลทั้ง 38 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ ดังนี้
1️⃣   ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล นายกสมาคมสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคประชาชน
2️⃣   นายพรชัย หอมชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DPA)

Created by ‌

chainat town municipality