ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการดำเนินการตามมาตรฐานเมืองสุขภาพดี

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสุธาศินีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท เข้ารับใบ โดยมีผลการประเมินตนเองในระดับดีมาก แห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 3 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Made by ‌

chainat town municipality